รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีโควต้า

วินัย สะอาด จิตอาสา

WE ARE QUALITY & SMART

จบแล้วมีงานทำ เพิ่มระดับคุณภาพชีวิต

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

DETUDOM TECHNICAL COLLEGE
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2548,2551,2555
Cinque Terre

นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง


ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ระบบสารสนเทศ (Information System)

EDR วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน.

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

ระบบบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่มุ่งไปให้ถึงการเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการอาชีวศึกษาทั้งในปัจจุบัน อย่างมีประสิทธิภาพ.

V-COP

Vocational Co-Operation Board Vocational Man Power Center หางาน สมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งาน ตำแหน่งงานว่าง ข่าวสารอาชีวศึกษา.

NEEC

ศูนย์ประสานงานการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์ประสานงานเเละให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายใน 4 จังหวัด ได้เเก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ เเละ จังหวัดยโสธร.

สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 .

ห้องสมุดดิจิทัล(E-Book)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เหมาะแก่การเรียนรู้ตลอดเวลา.

Welcome to Detudom Technical College.

HISTORY

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-02-18/09:00:00 >>>4. ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัิติก(1)
ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-02-18/09:00:00 >>>3. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิ(1)
ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-02-18/09:00:00 >>>2. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิ(1)
ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-02-18/09:00:00 >>>1. ประกาศเชิญชวนเสนอแนะ วิจารณ์ร่างคุณลักษณะ
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562
2020-01-23/21:37:00 >>>การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2562
2020-01-23/21:34:00 >>>สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2018-11-29/10:30:00 >>>แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2018-11-13/14:30:00 >>>แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารกิจกรรม DTEC

2563-02-21 / 16:00:00

โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ สร้างสรรค์คุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๓

เพิ่มเติม
2563-02-21 / 16:00:00

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เพิ่มเติม
2563-02-21 / 16:00:00

รับประเมินกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญดีเด่น ระดับภาค

เพิ่มเติม
2563-02-21 / 14:30:00

เข้าค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/62

เพิ่มเติม
2020-02-05 / 00:00:00

โครงการวิชาชีพ (project) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เพิ่มเติม
2020-02-17 / 09:25:00

เตรียมรับการประเมินคุณภาพกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เพิ่มเติม
2563-02-11 / 16:00:00

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เพิ่มเติม
2563-02-09 / 14:30:00

ผลงานอุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ DTEC

เพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร: 045-429-050
จันทร์-ศุกร์ (8.00น.-20.30น.)

Email: dtec@dtec.ac.th
Web: www.dtec.ac.th

สถานที่: เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ไปรษณีย์ 34160

กล่องแสดงความคิดเห็น

Your message has been sent. Thank you!