WE ARE QUALITY & SMART

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

DETUDOM TECHNICAL COLLEGE
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2548,2551,2555
Cinque Terre

นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง


ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ระบบสารสนเทศ (Information System)

EDR วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน.

ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ออนไลน์

ขยายเวลารับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid 19

V-COP
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

Vocational Co-Operation Board Vocational Man Power Center หางาน สมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งาน ตำแหน่งงานว่าง ข่าวสารอาชีวศึกษา.

ระบบจองชุดเครื่องแบบ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

ระบบบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่มุ่งไปให้ถึงการเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการอาชีวศึกษาทั้งในปัจจุบัน อย่างมีประสิทธิภาพ.

ห้องสมุดดิจิทัล(E-Book)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เหมาะแก่การเรียนรู้ตลอดเวลา.

Welcome to Detudom Technical College.

HISTORY

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมย้อนหลังการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ EDR (EDR Hybrid Learning Module) ระบบ EDR ซอฟต์แวร์บริหารจัดการด้านการอาชีวศึกษา
2020-05-14/11:16:00 >>>เนื้อการสร้างแผนการสอนออนไลน์,การสร้างชุดข้อสอบออนไลน์
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562
2020-01-23/21:37:00 >>>การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2562
2020-01-23/21:34:00 >>>สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2018-11-29/10:30:00 >>>แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2018-11-13/14:30:00 >>>แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ข้าราชการ
2020-02-27/11:00:00 >>>แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ข้าราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
2020-02-27/11:00:00 >>>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
2020-02-27/11:00:00 >>>แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
2020-02-27/11:00:00 >>>แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารกิจกรรม DTEC

2020-05-28 / 09:13:00

ประชุมคณะกรรมการประเมินเล่มรายงานการประเมินตนเอง(SAR)

เพิ่มเติม
2020-05-27 / 09:10:00

ยกเสาเอก อาคารโรงอาหารและหอประชุม ๒ ชั้น

เพิ่มเติม
2020-05-20 / 15:00:00

ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการกองทุนบุญกุ้มข้าวใหญ่-กาชาด-ราชสีห์-พชอ.ยิ้ม เพื่อผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและไม่มีที่อยู่อาศัย ประจำปี ๒๕๖๓

เพิ่มเติม
2020-05-20 / 14:56:00

ประชุมการคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพและบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เพิ่มเติม
2020-04-27 / 20:09:00

วท.เดชอุดม มอบหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า

เพิ่มเติม
2020-04-03 / 15:01:00

ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ครูจ้างสอน (กรณีพิเศษ)

เพิ่มเติม
2020-03-24 / 11:20:00

การประชุมหารือ เรื่องการจัดการเรียน การสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เพิ่มเติม
2020-03-24 / 11:18:00

มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด ๑๙

เพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร: 045-429-050
จันทร์-ศุกร์ (8.00น.-20.30น.)

Email: dtec@dtec.ac.th
Web: www.dtec.ac.th

สถานที่: เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ไปรษณีย์ 34160

กล่องแสดงความคิดเห็น

Your message has been sent. Thank you!