045 – 429 – 050  dtec@dtec.ac.th

ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2540 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 9 ปี เป็น 12 ปี และเพื่อกระจาย สถานศึกษาด้านวิชาชีพสู่พื้นที่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด ปี พ.ศ. 2541-2542 อาคารอ านวยการ อาคารเรียนชั่วคราว อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว อาคารอำนวยการ ขนาด 3 ชั้น อาคารเรียนถาวร ขนาด 4 ชั้นและอาคารโรงฝึกงานถาวร ขนาด 4 ชั้นและอาคารประกอบอื่นๆ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงเปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ ปี พ.ศ. 2543 วิทยาลัยได้รับการประกาศเปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 เป็น วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินให้ความอนุเคราะห์บริจาคที่ดินเพื่อเป็นของวิทยาลัย จำนวน 72 ไร่ เริ่มจัดระบบการบริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management)การบริหารเชิงระบบ และการบริหารโดยเน้นวัตถุประสงค์ (Management by Objective) ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณสนับสนุน แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเหลือทั้งครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอนและเร่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรจนสำเร็จเป็นรูปธรรมได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากหน่วยงาน ระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน และวิทยาลัยได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาดีเด่น กรมอาชีวศึกษา เป็นต้น


พ.ศ. 2544-2547 วิทยาลัยสนองนโยบายของกรมอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้น จึงเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบทวิภาคีครบทุก สาขาวิชา และได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะที่ 1 (ปี 2544-2547)โดยการมีส่วนร่วมของ บุคลากรทุกฝ่ายจนแล้วเสร็จ มีเป้าหมายให้วิทยาลัยเจริญเติบโตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ มุ่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป


พ.ศ. 2548-2551 วิทยาลัยได้นำข้อมูลพื้นฐานที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ.รอบที่ 1 และนำข้อมูลจากสภาพจริงของชุมชน สถานประกอบการมาปรับปรุงแก้ไขและด าเนินการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะที่ 2 (2548-2551) จนแล้วเสร็จ มีเป้าหมายให้วิทยาลัยเจริญเติบโตทั้งด้าน ปริมาณและคุณภาพมุ่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ บริการวิชาชีพสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง หลากหลายรูปแบบ มุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานทั้งด้านด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน ถือเป็นห้วงปีแห่งคุณภาพทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยได้รับรางวัลต่างๆมากมาย อาทิเช่น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2551 และ 2555 นักเรียนรางวัลพระราชทานทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีระดับชาติรางวัลชนะเลิศงานวิจัยระดับชาติ รางวัลเยาวชน ดีเด่นของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นต้น ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ประมาณ 2,500 คน

ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายเฉลิมพงศ์ ภิงคะสาร พ.ศ. 2540 - 2542
2. นายวีระพล วรวิบุล พ.ศ. 2542 - 2543
3. นายอนันท์ งามสะอาด พ.ศ. 2543 – 2551
4. นายจิระวัฒน์ ชวลิต พ.ศ. 2551 – 2553
5. นายอดุลเดช ค าผา พ.ศ. 2554 – 2556
6. นายจิระวัฒน์ ชวลิต พ.ศ. 2556 – 2557
7. นายนิยม แสงวงศ์ พ.ศ. 2557 – 2560
8. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

Address


วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

โทร. 045 – 429 – 050

Email dtec@dtec.ac.th

Address Map

Social Media