กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาการตลาด

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีคณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจและสามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในอนาคต ณ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาอุบลราชธานี

2019-09-09 / 11:09:00/view:34

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม