กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสถานศึกษา ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ทั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการ ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว และดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ของทุกสาขาวิชา ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาสมาชิก ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ฝึกให้สมาชิกองค์การ มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

2019-09-19 / 10:16:00/view:69

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม