กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. งานอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ นายอุทัย บุญเสนอ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี ซึ่งมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๘๕๐ คน ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2019-09-20 / 08:30:00/view:49

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม