กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และคณะครู ร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่เป็นผู้มีส่วนร่วม สนับสนุนอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี ในการนี้ วิทยาลัยฯ ได้ส่งรายชื่อสถานประกอบการเข้ารับโล่เกียรติคุณ จำนวน ๙ แห่ง ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2019-09-19 / 10:30:00/view:33

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม