กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในการนี้ นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีวิทยากร ๒ ท่าน ประกอบด้วย นายวิเศรษฐ ศรีแสง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี วิทยากรบรรยาย เรื่องการทำสื่อการสอนและนายธนาธิป สอนอาจ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน วิทยากรบรรยาย เรื่องการใช้งาน Google Sites ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสื่อการเรียนการสอนและนำไปใช้ในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

2019-09-26 / 14:53:00/view:102

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม