กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้คณะครู ผู้สอนได้จัดเตรียมและวางแผนการสอนตามหลักสูตรรายวิชา เพื่อให้กระบวนการจัดทำตารางสอนมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2019-10-03 / 16:23:00/view:81

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม