กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วิทยาลัยเดชอุดม รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายกองค์การฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานและครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สถานศึกษาขนาดใหญ่ รวมทั้งหมด ๕ สถานศึกษา ณ ห้องประชุมบัวแสด ชั้น ๒ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2019-11-01 / 10:47:00/view:104

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม