กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอศจ. เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสาขาวิชา/แผนกวิชา เพื่อชี้แจงข้อกำหนด กติกาเงื่อนไข การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2019-11-07 / 09:36:00/view:111

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม