กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประธานเปิดการประชุมการคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพและบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพ จึงร่วมประชุมคัดเลือกศูนย์สุขภาพ ที่มีความมุ่งมั่นและบริการที่ดี มีแผนคุ้มครองที่ครอบคลุม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษาและมีการทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งให้สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างระหว่างกัน เพื่อลดความเสี่ยงและเป็นการป้องกันการติดต่อโรคไวรัสโควิด-๑๙ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึ

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประธานเปิดการประชุมการคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพและบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพ จึงร่วมประชุมคัดเลือกศูนย์สุขภาพ ที่มีความมุ่งมั่นและบริการที่ดี มีแผนคุ้มครองที่ครอบคลุม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษาและมีการทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งให้สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างระหว่างกัน เพื่อลดความเสี่ยงและเป็นการป้องกันการติดต่อโรคไวรัสโควิด-๑๙ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-05-20 / 14:56:00/view:22

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม