กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ และคณะ เพื่อติดตามประเมินผลและขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-06-09 / 09:00:00/view:12

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม