กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปวส.

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในการนี้ นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี การจัดโครงการในครั้งนี้มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้นปวส. เข้าร่วมประชุมโดยผู้ปกครองสาขาวิชาช่างกลโรงงานและช่างเชื่อมโลหะ เข้าฟังการประชุมที่อาคารลำโดมใหญ่ ส่วนผู้ปกครองสาขาอื่นๆเข้าฟังการประชุมตามสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน นอกจากนั้นมีการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าประชุม พร้อมทั้งให้สวมหน้ากากอนามัยนั่งเว้นระยะห่าง ๑ เมตร เพื่อลดความเสี่ยงและเป็นการป้องกันการติดต่อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-06-11 / 09:00:00/view:18

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม