กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมภาคี ๔ ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ งานวิทยบริการและห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ นำโดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้แทนนักเรียน นักศึกษา ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อหนังสือ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(หนังสือเรียน) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑-๓ (ปวช.๑-๓) เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมและให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสรับบริการทางการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพื้นฐาน

2020-06-16 / 09:00:00/view:15

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม