กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการ จากคณะกรรมการการประเมินนายนิยม แสงวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี,นายมงคล จึงมั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา,ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในการนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา/แผนกวิชาและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมทองกวาว ๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-06-16 / 09:00:00/view:2

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม