กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประชุมฝ่ายบริหารทรัพยากร

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นำโดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยมีหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุและบังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อสถานศึกษา ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-07-09 / 18:23:00/view:18

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม