กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ปฐมนิเทศนักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในการนี้ ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถศึกษาเล่าเรียน ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง และเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการเรียน การสอน ตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-07-11 / 18:26:00/view:17

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม