กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการพิจารณาทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (จำนวน ๑ ทุน) ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ตามระยะเวลาของหลักสูตร) ในการนี้ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๗ คน ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-07-15 / 18:28:00/view:20

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม