กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ติดตามและแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาฯ

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดยนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับมอบหมายจากอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ติดตามและแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของสถานศึกษาเอกชนได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก,วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริกและวิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทเทค

2020-07-21 / 09:00:00/view:14

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม