กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ติดตามและแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดยนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับมอบหมายจากอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ติดตามและแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของสถานศึกษาเอกชน คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์

2020-07-22 / 09:00:00/view:14

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม