ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ขอเชิญอบรม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ EDR ทางระบบ Zoom ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

...

2020-05-08 / 08:47:00 ยอดผู้เข้าชม 31

>> พัฒนาเพิ่มโมดูล “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” เรียกว่า “EDR Hybrid Learning” เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดแผนการเรียนการสอนออนไลน์ได้อีกช่องทางหนึ่ง ในโมดูล “EDR Hybrid Learning” ประกอบด้วยฟังก์ชั่นงานหลัก 2 ส่วนคือ 1. ส่วนการจัดแผน/หน่วยการสอนออนไลน์ และ 2. ส่วนของการจัดทาชุดข้อสอบ/ข้อสอบออนไลน์ เพื่อใช้สาหรับประเมินความรู้ของผู้เรียนหลังจากเข้าศึกษาเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้ออนไลน์

คลิ๊กลิงค์เข้าดูรายละเอียดเนื้อหา