เผยแพร่สื่อการสอนออนไลน์

คณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

hello

นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
hello

นางสาววิภาวดี จันทร์อุตส่าห์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

hello

นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
hello

นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์ศรี

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
hello

นางธนิชภาวรรณ เขียวสดอมรกุล

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

hello

นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
hello

hello

นายประลองยุทธ แก้วกัลยา

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
hello

hello

นางสาวพรปวีณ์ ก้านเพชร

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
hello

hello

นางสาวอินทุอร สารภัย

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
hello

นางสาวปาริชาติ ทองทับ

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์