ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562