WE ARE QUALITY & SMART

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

DETUDOM TECHNICAL COLLEGE
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2548,2551,2555
Cinque Terre

นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง


ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ระบบสารสนเทศ (Information System)

EDR วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน.

ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ออนไลน์

ขยายเวลารับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid 19

V-COP
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

Vocational Co-Operation Board Vocational Man Power Center หางาน สมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งาน ตำแหน่งงานว่าง ข่าวสารอาชีวศึกษา.

ระบบจองชุดเครื่องแบบ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

ระบบบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่มุ่งไปให้ถึงการเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการอาชีวศึกษาทั้งในปัจจุบัน อย่างมีประสิทธิภาพ.

ห้องสมุดดิจิทัล(E-Book)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เหมาะแก่การเรียนรู้ตลอดเวลา.

Welcome to Detudom Technical College.

HISTORY

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563
2020-06-26/18:50:00 >>>รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563
2020-06-26/18:44:00 >>>รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-06-24/09:00:00 >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-06-24/09:00:00 >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ 2563
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ 391/2563 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีการศึกษา 2563
2020-06-29/08:57:00 >>>เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีการศึกษา 2563
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562
2020-01-23/21:37:00 >>>การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2018-11-29/10:30:00 >>>แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2018-11-13/14:30:00 >>>แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานการประเมินตนเอง-SAR-ปีการศึกษา-2562
2020-06-19/09:00:00 >>>รายงานการประเมินตนเอง-SAR-ปีการศึกษา-2562
การประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2562
2020-05-08/09:00:00 >>>การประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2562
ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
2019-10-28/09:00:00 >>>ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ผลงานวิชาการ เรื่อง รูปแบบการติดตามนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคัน โดยนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
2019-10-28/09:00:00 >>>ผลงานวิชาการ เรื่อง รูปแบบการติดตามนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคัน โดยนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ข่าวสารกิจกรรม DTEC

2020-09-16 / 08:30:00

โครงการรณรงค์และอบรมแกนนำป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓

เพิ่มเติม
2020-09-16 / 08:30:00

โครงการรณรงค์และอบรมแกนนำป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓

เพิ่มเติม
2020-09-11 / 17:00:00

"อาชีวะ มุทิตา กษิณานุสรณ์" ประจำปี ๒๕๖๓

เพิ่มเติม
2020-09-11 / 09:09:00

วท.เดชอุดม รับรางวัลชนะเลิศ ประเมินลูกเสือ ระดับภาค

เพิ่มเติม
2020-09-10 / 14:00:00

การแนะแนวจากบริษัท ซีพีแรม จำกัด

เพิ่มเติม
2020-09-09 / 09:00:00

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เพิ่มเติม
2020-09-09 / 15:31:00

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีวะเกมส์

เพิ่มเติม
2020-09-02 / 16:30:00

พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (การประดับแถบ ๒ สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร: 045-429-050
จันทร์-ศุกร์ (8.00น.-20.30น.)

Email: dtec@dtec.ac.th
Web: www.dtec.ac.th

สถานที่: เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ไปรษณีย์ 34160

กล่องแสดงความคิดเห็น

Your message has been sent. Thank you!