กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการพิจารณาเพื่อขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒) วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการประเมินและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2019-09-23 / 15:33:00/view:262

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม