กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการกองทุนบุญกุ้มข้าวใหญ่-กาชาด-ราชสีห์-พชอ.ยิ้ม เพื่อผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและไม่มีที่อยู่อาศัย ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับนางพะยอม จันทป บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนบาก ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยอำเภอเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการกองทุนบุญกุ้มข้าวใหญ่-กาชาด-ราชสีห์-พชอ.ยิ้ม เพื่อผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและไม่มีที่อยู่อาศัย ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับนางพะยอม จันทป บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนบาก ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยอำเภอเดชอุดม

2020-05-20 / 15:00:00/view:67

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม