กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU วท.เดชอุดมกับรร.ทุ่งศรีอุดม

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU ) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมกับโรงเรียนทุ่งศรีอุดม ให้การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษานี้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ในการศึกษาทางวิชาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพ ณ ห้องประชุมทองกวาว ๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-06-23 / 09:00:00/view:174

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม