กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาลงพื้นที่บริการชุมชนเชิงรุกยกระดับต่อยอดการซ่อมบำรุงแบบจิตอาสา และให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประมินทร์ สาระพันธ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อที่จะขยายโอกาสการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพในรูปแบบกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ทำให้นักเรียน นักศึกษาโดยพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนในทุกช่วงเทศกาลหรือยามเกิดภัยพิบัติต่างๆซึ่งวิทยาลัยฯกำหนดให้บริการ ในวันที่ ๒๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซ่อมฟรี ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ทั้งบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุ

2020-06-30 / 08:51:00/view:170

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม