กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องการประกันสังคมด้านประกันสังคมสู่สถานศึกษา

มื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อชี้แจง การจัดสรรงบประมาณ ข้อกำหนด กติกาและเงื่อนไขการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และบังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อสถานศึกษา ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-07-24 / 13:30:00/view:24

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม