กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นด้วยรักเหนือรัก

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาลเมืองเดชอุดมร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จัดโครงการอบรมสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นด้วยรักเหนือรัก ให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีทักษะชีวิต ได้รับความรู้ ข้อมูลการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจโรคในวัยรุ่น ทักษะชีวิต ในการเรียนการใช้ชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบัน ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-07-29 / 09:00:00/view:12

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม