กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วท.เดชอุดม เข้านำเสนอเอกสารรายงานการดำเนินงาน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้านำเสนอเอกสารรายงานการดำเนินงาน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษารวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเองความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

2020-07-30 / 09:00:00/view:35

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม