กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ ๑๗

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยนายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในการนี้ นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ขอรับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาประเมินและตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ขอรับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา ลดการเรียนซ้ำซ้อนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีความรู้และประสบการณ์ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-08-30 / 09:00:00/view:17

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม