กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการรณรงค์และอบรมแกนนำป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมจัดโครงการรณรงค์และอบรมแกนนำป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียน นักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยนางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ให้ความรู้ได้แก่ นายอดิศักดิ์ บัวศรียอด นักวิชาการสาธารณะสุขปฏิบัติการและนางสาวธัญญาพร สายโน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

2020-09-16 / 08:30:00/view:86

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม