กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

นิเทศติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สาย ๒

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดย คณะครู ได้ออกนิเทศติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ สถานประกอบการ ได้แก่ บริษัทอณัฐ เอ็นจิเนียริ่ง ๒๐๑๗ จำกัด,บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด,บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด, บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน), บริษัท อัลเท็มเทค จำกัด (มหาชน), บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทีพีพารทส์ แอนด์ โมลดิ้ง, บริษัท โกลเด้น สเตชั่น จำกัด,บริษัท อินฟุส เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อติดตามประเมินนักเรียน นักศึกษา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งเป็นการประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ

2020-09-22 / 09:30:00/view:22

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม