กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและนายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม ในการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการวางแผนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออเนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-09-24 / 09:30:00/view:42

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม