กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการพิจารณาเพื่อขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการพิจารณาเพื่อขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒) นำโดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา/แผนกวิชาร่วมกันพิจารณาผลการเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการประเมินและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-11-09 / 13:00:00/view:23

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม