กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ ของการฝึกอบรม) พ.ส.น.อ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป(G.I.C.) รุ่นที่ ๙/๒๕๖๓ ขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ในเวลา ๑๓.๓๐ น. โดยได้รับเกียรติจากนายดาวไทย เบาราญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง วิทยากรบรรยายวิชาปฐมนิเทศ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายจรูญวิศิษฎ์ สังสะนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้กล่าวต้อนรับแนะนำวิทยากรและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เวลา ๑๕.๔๕ น. นายอุดมศักดิ์ มีสุข ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ วิทยากร

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ ของการฝึกอบรม) พ.ส.น.อ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป(G.I.C.) รุ่นที่ ๙/๒๕๖๓ ขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ในเวลา ๑๓.๓๐ น. โดยได้รับเกียรติจากนายดาวไทย เบาราญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง วิทยากรบรรยายวิชาปฐมนิเทศ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายจรูญวิศิษฎ์ สังสะนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้กล่าวต้อนรับแนะนำวิทยากรและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เวลา ๑๕.๔๕ น. นายอุดมศักดิ์ มีสุข ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ วิทยากรบรรยายวิชากิจการลูกเสือไทยโดยสังเขป เวลา ๑๖.๑๕ น. นายกัมพล ธรรมแสง ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ วิทยากรบรรยายวิชาสาระสำคัญของการลูกเสือ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสนธิต ดาโรจน์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ วิทยากรบรรยายวิชาผู้ใหญ่ในกิจการลูกเสือและเวลา ๒๐.๐๐ น. นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย วิทยากรบรรยายวิชาหลักเกณฑ์การอภิปรายและการพูดในที่ชุมชน

2020-11-12 / 09:30:00/view:13

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม