กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป(G.I.C.) รุ่นที่ ๙/๒๕๖๓ ขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (วันที่ ๒ ของการฝึกอบรม) พ.ส.น.อ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป(G.I.C.) รุ่นที่ ๙/๒๕๖๓ ขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ในเวลา ๐๕.๓๐ น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ากิจกรรมกายบริหาร ระเบียบแถว เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและถวายราชสดุดี และนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธีฯ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสุรยุทธ ธนสมบัติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยากรบรรยายวิชาคนวัยหนุ่มในปัจจุบัน เวลา ๑๐.๔๕ น. นายบุญไสย์ มาตย์นอก ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรบรรยายวิชากิจการลูกเสือวิสามัญ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ ร.ท.สุรพันธ์ พวงใต้ ผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ วิทยากรบรรยายวิชาวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์ ผู้กำกับลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยากรบรรยายวิชาการปฐมพยาบาล เวลา ๑

2020-11-12 / 05:00:00/view:122

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม