กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป(G.I.C.) รุ่นที่ ๙/๒๕๖๓ ขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (วันที่ ๓ ของการฝึกอบรม) พ.ส.น.อ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป(G.I.C.) รุ่นที่ ๙/๒๕๖๓ ขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ในเวลา ๐๕.๓๐ น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ากิจกรรมกายบริหาร ระเบียบแถว เวลา ๐๗.๔๐ น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับการตรวจที่พักและร่วมพิธีรอบเสาธง เวลา ๐๘.๓๐ น. นายบุญไสย์ มาตย์นอก ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรบรรยายวิชาหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนะชัย ศิริโคจรสมบัติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง วิทยากรบรรยายวิชาบทบาทนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายศุภกฤต แกมนิรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง วิทยากรบรรยายวิชาการวางแผนกำหนดการฝึกอบรม เวลา ๑๓.๑๕ น.นายกัมปนาท บุญคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู วิทยากรบรรยายวิชาแผนที่-เข็มทิศ เวลา ๑๔.๔๕ น. นายประเมศฐ์ ภักดีพงศ์พีระ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ วิทยากรบรรยายวิชาประวัติและกิจการขององค์การลูกเสือโลก เวลา

2020-11-13 / 05:00:00/view:19

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม