กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป(G.I.C.) รุ่นที่ ๙/๒๕๖๓ ขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (วันที่ ๔ ของการฝึกอบรม) พ.ส.น.อ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป(G.I.C.) รุ่นที่ ๙/๒๕๖๓ ขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ในเวลา ๐๕.๓๐ น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ากิจกรรมกายบริหาร ระเบียบแถว เวลา ๐๗.๔๐ น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับการตรวจที่พักและร่วมพิธีรอบเสาธง เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยากรบรรยายวิชาการบริหารงานในกองลูกเสือวิสามัญ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ วิทยากรบรรยายวิชาพิธีการลูกเสือวิสามัญ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอัศม์เดช นาคต้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง วิทยากรบรรยายวิชาบทบาทผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายจรูญวิศิษฎ์ สังสะนา ผู้อำนวยการฝึกกองที่ ๑ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยากรบรรยายวิชาแนวการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ เวลา ๑๑.๓๐ น. เปิดประชุมอภิปราย มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมและพิธีปิด ณ ค่ายลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิ

2020-11-14 / 05:00:00/view:22

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม