กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้คณะครู ผู้สอนได้จัดเตรียมและวางแผนการสอนตามหลักสูตรรายวิชา เพื่อให้กระบวนการจัดทำตารางสอนมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-11-16 / 09:00:00/view:18

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม