กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ทำการเปิดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ภาคเช้า ได้ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ได้แก่ การประเมินขั้นความรู้ความสามารถทั่วไปและการประเมินขั้นความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาคทฤษฎี) ณ ห้องประชุมทองกวาว ๑ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการและภาคบ่ายการประเมินขั้นความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาคปฏิบัติ) สอบปฏิบัติการสอน ณ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต และในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ได้ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-11-26 / 09:00:00/view:91

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม