กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทราบถึงสมรรถภาพทางกาย สุขภาพพลานามัยของตนเองและรู้จักวิธีการป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ โดยคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-12-23 / 08:30:00/view:40

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม