กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ท่านผู้อำนวยการวท.เดชอุดมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการประเมินได้แก่นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี,นายมงคล จึงมั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาและดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในการนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา/แผนกวิชาและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมทองกวาว ๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-01-08 / 09:00:00/view:14

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม