กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เข้าร่วมประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยนางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งหมด ๗ ทักษะ ได้แก่ ๑.ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๔ ทักษะ ได้แก่ การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช., การประกวดดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยว โหวด, การแข่งขันทักษะการเชื่อม ปวช. SMAW & GTAW และการแข่งขันทักษะการเชื่อม ปวส. SMAW & GTAW & GMAW ๒.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๒ ทักษะ ได้แก่ การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. และ การแข่งขันทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ๓.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ ทักษะ ได้แก่ การแข่งขันทักษ

2021-03-21 / 09:00:00/view:39

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม