กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

นร.นศ.เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นำโดย นางสาวพัชนีย์ วิธิบุญ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน/ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล นำนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ นางสาวกัญชพร มุละชาติ นักเรียนระดับชั้นปวช.๒ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,นางสาวสุพรรณิกา คำมะกุล นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขาวิชาการตลาดและนายภูวดล ดวงจันทร์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

2021-03-26 / 09:00:00/view:37

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม