กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (English Camp 2020)

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (English Camp 2020) ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-03-29 / 13:00:00/view:28

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม