กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๓ คน โด

2019-03-20 / 10:30:00/view:559

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม