กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม ๒ ชั้น

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายพิบูล ชวนชม และนายเรืองชัย เขียวสด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และนางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายสมชาย ภู่เทศ,นายเกียรติศักดิ์ สระแก้วและนายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม คณะผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม ๒ ชั้น ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-07-07 / 09:30:00/view:38

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม