กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของไข้เลือดออก สถานศึกษาเป็นสถานที่สำคัญ จะต้องดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกค้ายุงลาย ซึ่งเป็นพาหนะของการเกิดโรคไข้เลือดออก ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-07-13 / 14:30:00/view:40

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม